Per thema vullen we in:

 
     Kilder nu:
 • Waarin zijn we sterk?
 • Wat zijn onze successen?
 • Waarin zit onze kracht?
 • Waarin zit onze energie?
 
     Trends:
 • Wat is onze grootste zorg?
 • Wat zijn de trends?
 • Welke ontwikkelingen verwachten we?
 
     Acties:
 • Welke acties voeren we uit?
 • Zijn ze haalbaar?
 • Hoe voeren we ze uit?
 • En op welke termijn?
 
Kilder nu:
 
Wat is Welzijn?

Een 'normaal' individueel welzijn betekent dat iemand nu en in de afzienbare toekomst vanuit zijn leefomgeving en lokale gemeenschap een leven kan leiden zoals hij zich dat wenst op het gebied van sociale relaties, werk, en verplaatsing.
Voor veel mensen hangt het individueel welzijn samen met het vermogen deel te (blijven) nemen en bij te dragen aan het maatschappelijk leven.
De aanname is dat participatie in betekenisvolle activiteiten en persoonlijke contacten kan bijdragen aan het individueel welzijn van mensen en daarmee een middel is om een hogere kwaliteit van bestaan te realiseren.
 
Het welzijn is mede afhankelijk van initiatieven die er in een gemeenschap zijn. Voldoende variatie in een aanbod van recreatie en activiteiten zijn belangrijk om een sociale isolement van mensen te voorkomen.

In ’t Kelrehuus worden geregeld activiteiten georganiseerd, al dan niet structureel. Voor de ouderen (+75 jaar) heeft de plaatselijke Zonnebloem individuele aandacht en verzorgt zij meerdere keren per jaar ontmoetingen.
 
 
Afbeelding invoegen
 
De zorg in Kilder ligt in handen van professionele organisaties. Het is belangrijk dat zij hun diensten afstemmen met elkaar en met bijvoorbeeld de huisarts.

De WMO regelt dat mensen hun zorg dicht bij huis krijgen. En dat thuiszorg en mantelzorg goed op elkaar worden afgestemd. Hierin is sturing en afstemming door de gemeente nodig want zij geeft uitvoering aan deze wet.
 
Naast professionele zorgverlening is er in Kilder vaak sprake van Naoberschap: Men staat klaar voor elkaar en helpt elkaar in nood. Dit kan versterkt worden door het afstemmen van vraag en aanbod en het stimuleren van mantelzorg. 


Trends:
 • De WMO doet een beroep op zelf-organiserend vermogen van mensen; de drempel voor hulp ligt daarom hoog.
 • Er is al jaren sprake van individualisering van de maatschappij.
 • De individuele bereidheid om mee te organiseren of mee te besturen is klein.
 • Eenzaamheid is een groter wordend thema (42% van de 65+ers)
 • Er is nog vaak sprake van goed Noaberschap in Kilder en van het samen organiseren van initiatieven die opdoemen.
 

Acties:

Termijn:
Hartveilig Wonen (AED hangt klaar) beter organiseren 2017
Ontmoetingsactiviteiten stimuleren/organiseren 2017 - 2022
WMO-voorzieningen communiceren via website / thema-avond et cetera 2017
De huisarts en de thuishulporganisaties betrekken bij op te zetten activiteiten 2017 - 2022
Buurtverbinders (zie website Digidiek) / Het betrekken van nieuwe inwoners 2017 - 2022
Website met klus > Vraag en aanbod (zoals het Repair Café)


Momenteel wordt er gewerkt aan vijf thema's:

2017 - 2022

                                                                                                                                                     Klik op de thema's voor meer informatie.